• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Dizajnojmë

Më 1 mars 2018 mësueset Natasha Mladenovska dhe Faruk Jashari realizuan aktivitetin e integruar jashtëmësimor me studentët. Përmes aktiviteteve kreative, nxënësit mësuan më shumë rreth procesit të dizajnimit dhe diskutuan për rëndësinë e logove. Qëllimet e aktivitetit ishin: promovimi i komunikimit verbal efektiv, dëgjimi efektiv, të menduarit kreativ, mësimi bashkëpunues dhe gatishmëria për punë në grup.