• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

План за имплементација на КИО

Вклучени наставници во проектот

  2016/2017 2017/2018
  Основно ниво на обуки Напредно ниво на обуки
   

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на наставници Вкупен број на тандеми  

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на наставници Вкупен број на тандеми
Број на наставници вклучени во обуки 14 14 0  14 6

(-1)

14 14 -1 13 6

(-1)

  2017/2018 2018/2019
  Основно ниво на обуки Напредно ниво на обуки
   

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на наставници Вкупен број на тандеми  

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на наставници Вкупен број на тандеми
Број на наставници вклучени во обуки 14 14 0  14 7 12        

 Вклучени одделенија во проектот

2017/2018 2018/2019
   

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на одделенија  

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на одделенија
Број на одделенија вклучени во проектот 12       10      

Вклучени ученици во проектот

2017/2018 2018/2019
   

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на ученици  

Планирано

 

Реализирано

 

Состојба

Вкупен број на ученици
Број на ученици вклучени во проектот 186  190  +4  190 168