• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

СУ „Браќа Миладиновци“ Скопје избрано за спроведување на Конецепцијата за интеркултурно образование

Врз база на одредените критериуми за селекција на училишта во кои ќе се примени „Концепцијата за интеркултурно образование“ во период од две учебни години:  2017/18 и 2018/19 година, СУ „Браќа Миладиновци“ Скопје е едно од избраните училишта за спроведување на Конецепцијата за интеркултурно образование.

Целта на проектот е практична примена на „Концепцијата за интеркултурно образование“ во модел училишта, конкретно, спроведување на тематските групи под број 2, 3, 4 и 5:

  1. Компетенции за интеркултурно образование на воспитно-образовниот кадар;
  2. Воннаставни активности;
  3. Амбиентот во воспитно-образовните институции;
  4. Односите на воспитно-образовните институции со пошироката заедница.

Проектот финансиски е поддржан од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка и Министерството за образование и наука на Република Македонија.